Iran Jardim na Hair Brasil 2018


 

Iran Jardim na Hair Brasil 2018

Henrique Pianta Na Hair Brasil 2018


 

Babu Barber na Hair Brasil 2018


 

Renata Fraga na Hair Brasil 2018


 

Ladyy Barber Na Hair Brasil 2018


 

Fernando Ibañez na Hair Brasil 2018


 

Sula Miranda na Hair Brasil 2018