Fernando Ibanez na hair brasil 2018


 

Sula Miranda na Hair Brasil 2018


 

Grabiela Goes na Hair Brasil 2018


 

Babu Barber na Hair Brasil 2018

Erick Barbiere na Hair Brasil 2018